ហៅមកយើងថ្ងៃនេះ!

ប្រភេទទី 4៖ សូចនាករ MVI

  • Steam chemical indicator for autoclave

    សូចនាករគីមីនៃចំហាយសម្រាប់ autoclave

    បន្ទះសូចនាករ Mediwish គឺជាបន្ទះសូចនាករគីមីច្រើនប្រភេទ (ISO 11140-1, Type 4) ដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងម៉ាស៊ីនក្រៀវចំហាយទឹក ដែលដំណើរការនៅសីតុណ្ហភាព 132ºC-134ºC (270ºF-273ºF)។នៅពេលប្រើតាមការណែនាំ បន្ទះ Mediwish Indicator Strips ផ្តល់សញ្ញាដែលអាចមើលឃើញថាលក្ខខណ្ឌនៃការក្រៀវត្រូវបានបំពេញ។