ហៅមកយើងថ្ងៃនេះ!

ស្រោមធ្មេញ

  • Disposable Patient Dental bibs

    ស្រោមអនាម័យអ្នកជំងឺដែលអាចចោលបាន។

    ការពិពណ៌នាឧបករណ៍
    Dental Bib មានគោលបំណងការពារទឹកសំអុយពីមាត់ពីការបំពុលសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកជំងឺ។ប៊ីប៊ីស៊ីធ្មេញត្រូវបានប្រើជារបាំងបឋមប្រឆាំងនឹងស្នាមប្រឡាក់ និងការចម្លងរោគ។ពួកគេ
    ត្រូវបានប្រើដើម្បីការពារទាំងទន្តបណ្ឌិត និងអ្នកជំងឺពីការកំពប់ និងស្នាមប្រឡាក់កំឡុងពេលដំណើរការធ្មេញ។